Ajankohtaista

Uusi tilintarkastuslaki astui voimaan 1.1.2016. Muutokset koskevat lähinnä tarkastusjärjestelmää ja tutkintoja sinällään eivätkä vaikuta käytännön tilinpäätöstyöhön. PRH on nyt tilintarkastusalan valvontaviranomainen Suomessa hoitaen myös tilintarkastusalan yleisen ohjauksen ja kehittämisen tehtäviä (lisätietoja asiasta osoitteesta: https://www.prh.fi/fi/tilintarkastusvalvonta/lainsaadantoa.html).

Kirjanpitolakia on muutettu 1.1.2016 alkaen, mikä on perustunut keskeisesti vuoden tilinpäätösdirektiivin täytäntöönpanoon Suomessa. Muutoksilla on tarkoitus keventää tilinpäätössääntelystä etenkin pienyrityksille aiheutuvaa hallinnosta rasitetta. Laki huomioi nyt myös paremmin tietotekniikan kehityksen tilikauden aikaisessa kirjanpidossa.

Rakenteellisesti kirjanpitolainsäädäntöä on selkiytetty ja pieniä ja mikroyrityksiä koskevat tilinpäätössäännökset on siirretty asetustasolle, josta saa tyhjentävän tiedon siitä, mitä seikkoja tulee esittää tilinpäätöksessä. Pienyrityksille on määritetty mm. omat tuloslaskelma- ja tasekaavat. Näitä voidaan pitää edelleen varsin laajoina eli merkittäviä muutoksia niihin ei ole tapahtunut. Pienyritykset voivat halutessaan esittää tuloslaskelmakaavan, jossa ennen henkilöstökuluja esitettävät tiedot yhdistetään bruttotulosnimiseksi eräksi ja taseen puolella nämä voivat valita suppeamman esitystavan. Olennaisuuden käsite on nyt otettu osaksi tilinpäätöksen laadintaperiaatetta. Epäolennaisiin seikkoihin liittyviä vaatimuksia ei tarvitse noudattaa, mutta tilinpäätöksen oikean ja riittävän kuvan täyttyminen tulee edelleen arvioida ja näkökulma on nyt tilinpäätösinformaation hyväksikäyttäjän eli lukijan näkökulma. Olennaisuusperiaate ei tarkoita poikkeusta kirjanpidon kattavuuteen eli kaikki kirjanpitovelvollista koskevat liiketapahtumat ja muut sen taloudellista tulosta ja asemaa koskevat seikat on siten merkittävä kirjanpitoon poikkeuksetta edellisessä laissakin edellytetyllä tavalla.

Pien- ja mikroyritykset on vapautettu nyt konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuudesta, vaikka nämä jakaisivat varoja osakkeenomistajilleen.

Arvonlisäveron liukuvan alarajahuojennuksen katto on noussut tammikuun 2016 alusta 30.000 euroon (aiemmin 22.500 euroa) ja alv-velvollisuuden alaraja 10.000 euroon (aiemmin 8.500 euroa)

Ammatin- ja liikkeenharjoittajan kohdalla tilikauden ei tarvitse olla kalenterivuosi. Kahdenkertaista kirjanpitoa noudattavan ammatin- ja liikkeenharjoittajan tilikausi voi edelleen poiketa kalenterivuodesta. Murrettua tilikautta käytettäessä on kuitenkin laadittava tilinpäätös. Jos sen sijaan noudatetaan pääsääntöä eli kalenterivuotta vastaavaa tilikautta, erillisen tilinpäätöksen laatiminen ei ole tarpeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2016 työeläkemaksut. Työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,0 prosenttia palkasta. Maksu pysyy vuoden 2015 tasolla. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on 5,70 ja 53 vuotta täyttäneillä 7,20 prosenttia palkasta. Työnantajan maksu on vuonna 2016 keskimäärin 18,0 prosenttia. Myös nämä prosenttimäärät ovat samat kuin vuonna 2015. Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on vuonna 2016 alle 53-vuotiailla 23,60 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 25,10 prosenttia. Nämä ovat 0,1 prosenttiyksikköä pienemmät kuin vuonna 2015.

Yrittäjien eläkemaksu (YEL) kevenee hieman vuonna 2016. Alle 53-vuotiailla YEL-maksu on 23,6 prosenttia (23,7 prosenttia vuonna 2015) ja 53 vuotta täyttäneillä 25,1 prosenttia (25,2) työtulosta.

Työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuprosentiksi vuodelle 2016 on vahvistettu 2,12. Valtioneuvosto on vahvistanut asetuksella vuoden 2016 työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudeksi 2,12 prosenttia palkasta (Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta (366/1963) 4 §). Maksuprosenttia sovelletaan vuonna 2016 maksettaviin palkkoihin, palkan ansaitsemisajalla ei ole vaikutusta. Työnantajan sosiaaliturvamaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.


Seija Kainulainen

HT-tilintarkastaja, Heinola